THÔNG TIN CỔ ĐÔNG
Trích yếu Ngày ban hành Tải về Xem
Nghị Quyết của HĐQT v/v Mua cổ phiếu phát hành của Công ty Cổ phần Thương Mại và Dịch Ngày  30-08-2013 Download Download
Thông báo dự kiến thời hạn chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010; Cổ tức năm 2011 cho các cổ Ngày  25-09-2012 Download Download
Thông báo ghi tăng cổ phiếu chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010, cổ tức năm 2011 trên Giấy Ngày  25-09-2012 Download Download
Công bố thông tin trên thông tin điện tử của Ủy ban chứng khoán nhà nước Ngày  09-08-2012 Download Download
Thông báo hết thời hạn "Hạn chế Chuyển nhượng" đối với Cổ phiếu thưởng do CT18 phát Ngày  06-08-2012 Download Download
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2012 Ngày  18-05-2012 Download Download
Thông báo " Đăng ký lĩnh cổ tức các năm : Đợt 2 năm 2010; Năm 2011,2012 và năm 2013" Ngày  17-05-2012 Download Download
Tờ trình :" Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012" Ngày  08-05-2012 Download Download
Tờ trình :" Thay đổi tên Công ty cổ phần đầu tư hạ tầng KCN và đô thị số 18" Ngày  08-05-2012 Download Download
Tờ trình : Trả cổ tức bằng cổ phiếu 2011 Ngày  07-05-2012 Download Download
Tờ trình : Phân phối lợi nhuận năm 2011 Ngày  08-05-2012 Download Download
Tờ trình : Thông qua báo cáo tài chính năm 2011 Ngày  07-05-2012 Download Download
Thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2012 Ngày  08-05-2012 Download Download
Báo cáo Ban Kiểm soát năm 2011 Ngày  07-05-2012 Download Download
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 Ngày  19-04-2012 Download Download
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2009 Ngày  16-02-2011 Download Download
Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Ngày  16-02-2011 Download Download