TIN TỨC CỔ ĐÔNG
Trích yếu Ngày ban hành Tải về Xem
Nghị quyết của HĐQT (Phiên hợp HĐQT công ty ngày 03/10/2013) Ngày  09-10-2013 Download Download
Quyết định của HĐQT v/v "Chuyển nhượng cổ phiếu của Công ty CP tư vấn thiết kế xây Ngày  16-09-2013 Download Download
Thông báo v/v Dừng chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông Ngày  22-08-2013 Download Download
Thông báo v/v Bán cổ phiếu công ty CP tư vấn thiết kế xây dựng 18.1 thuộc quyền sở Ngày  14-08-2013 Download Download
Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày  18-06-2013 Download Download
Tờ trình về việc Thông qua báo cáo tài chính năm 2012 Ngày  24-05-2013 Download Download
Tờ trình về việc Phê duyệt phân phối lợi nhuận năm 2012 Ngày  24-05-2013 Download Download
Tờ trình về việc Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2012 Ngày  24-05-2013 Download Download
Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Ngày  24-05-2013 Download Download
Tờ trình về việc Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Ngày  24-05-2013 Download Download
Báo cáo Ban kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày  24-05-2013 Download Download
Báo cáo Đại hội cổ đông kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012; kế hoạch hoạt Ngày  24-05-2013 Download Download
Chương trình Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày  24-05-2013 Download Download
Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 tại Đại Ngày  24-05-2013 Download Download
Quy chế làm việc của Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần đầu tư hạ Ngày  24-05-2013 Download Download
Thông báo v/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 Ngày  15-04-2013 Download Download
Thông báo v.v Mất và đề nghị cấp laii giấy chứng nhận của Cổ đông : Nguyễn Thị Giang Ngày  01-11-2012 Download Download
Tờ trình Đại Hội cổ đông 2012 & Phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng vân bản v.v Ngày  23-10-2012 Download Download
Quyết định phê duyệt Phương án và danh sách cổ đông công ty mua lại cổ phiếu phát Ngày  16-08-2012 Download Download
Quyết định phê duyệt phương án chi trả cổ tức đợt 2 năm 2010 và cổ tức năm 2011 bằng Ngày  16-08-2012 Download Download
Thông báo V.v Thu hồi cổ phiếu thưởng năm 2007 do CT18 phát hành của các cá nhân Ngày  19-04-2012 Download Download
Quyết định & thông báo v.v Tổ chức DHCD năm 2012 Ngày  19-04-2012 Download Download
Thư gửi cổ đông của Chủ tịch HĐQT-2012 Ngày  05-01-2012 Download Download
Thu hồi Cổ phiếu của cá nhân làm cổ phiếu quỹ Ngày  16-06-2011 Download Download
Đơn đề cử theo nhóm Ngày  06-04-2011 Download Download
Biên bản họp nhóm cổ đông Ngày  06-04-2011 Download Download
Quy định ứng cử đề cử vào Hội đồng quản trị tại Đại hội cổ đông năm 2011 Ngày  06-04-2011 Download Download
Thông báo Đại hội cổ đông 2011 Ngày  06-04-2011 Download Download